Adatvédelmi tájékoztató

HATÁLYOS: 2021. április 28.

Bevezető

A RIOLIT BOR Kft. (székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 49.) (a jelen tájékoztatóban: „Adatkezelő” vagy „Vállalkozás”) bor termelésével, értékesítésével, népszerűsítésével foglalkozik, amely tevékenységével kapcsolatban az EU Általános 2016/679. számú Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat is kezel. A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezen személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokbólmilyen jogalapon és meddig kezeljük a személyes adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el Tájékoztatónkat, és amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken.

Az Adatkezelő elérhetőségei:

Név: RIOLIT BOR Kft. 

Székhely: 3907 Tállya, Rákóczi utca 49.

Nyilvántartó cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 05-09-035085

Adószám: 29191723-2-05

Képviselő: Homoky Dorottya Hedvig ügyvezető

Telefonszám: +36 30 670 32 56

Email: info@homokydorka.hu

Adatvédelmi kapcsolattartó: Homoky Dorottya Hedvig; elérhetőségeik: fentebb.

Hangsúlyozzuk, hogy a jelen Tájékoztatóban írtak a Vállalkozás általános szerződési feltételeivel („ÁSZF”) összhangban értelmezendők, amelyek ITT érhetők e. 

Mit teszünk az Ön adatainak védelméért?

A Vállalkozás elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. A Vállalkozás az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során: 

  • Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot.
  • Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot.
  • Vigyázunk az Ön személyes adataira, az adatok biztonságához szükséges technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk.
  • Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ezenfelül az alábbi intézkedéseket és megközelítéseket alkalmazzuk:

  1. A Vállalkozás adatkezelési műveletei és ezek részletei 

1.1 A Holnapon történő regisztráció, felhasználói fiók adatainak kezelése

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) adatait a Honlapon történő regisztrációja, valamint fiókjának üzemeltetése céljából kezeljük.  A fiókja segítségével, valamint kapcsolattartási adatainkon keresztül Ön szolgáltatásainkkal kapcsolatos megrendeléseit adhatja le, valamint kapcsolatot tarthat velünk. 
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?A Vállalkozás a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert azok az a Szerződések, mint az Önnel, mint természetes személlyel (magánszeméllyel) kötött szerződés(ek) teljesítéséhez, vagy a szerződés(ek) megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) b) pontja). Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, végzi el regisztrációját, valamint kezeli a fiókot, úgy az Ön adatait a Vállalkozás saját és ezen Ön által képviselt fél (a Vállalkozás szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: a Vállalkozás és a (lehetséges) partnere közötti Szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése.  
Köteles Ön megadni az adatait?Ön szabadon dönthet a Honlapon történő regisztrációról, valamint a regisztrációja esetleges későbbi törléséről. Ezen felül a Vállalkozás az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál. 
Milyen adatokat kezelünk?Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön, valamint az Ön által képviselt jogi személy regisztráció során, valamint később (például: a fiókadatok módosítása során) megadott adatait, ideértve: az Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy nevét, e-mail címét, jelszavát, számlázási adatait.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) 78. § (3), 202. § (1)). Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek8 év (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szvtv.”) 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Vállalkozás és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek. 
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?A Vállalkozás tárhely-szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó partnere, a Servergarden Kft. (cím: 01-09-350297, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adatközpont: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.) részére, amely a tárhely-szolgáltatás nyújtásához szükséges körben fér hozzá személyes adatokhoz.  

1.2 A Szerződések teljesítése és a Szerződések teljesítése során eljáró képviselők adatainak kezelése, a Vállalkozás által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása 

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?Az Ön vagy az Ön által képviselt szervezet (pl. azt Önt foglalkoztató vagy az Ön által képviselt társaság) megrendeléseinek, valamint az ezzel kapcsolatban létrejövő Szerződések teljesítése céljából. A Szerződések teljesítése, valamint szolgáltatásaink nyújtása során szükséges lehet továbbá, hogy Önt ezzel kapcsolatban megkeressük (pl. ajánlat adása, szolgáltatásokkal kapcsolatos hibaelhárításban történő segítségnyújtás), ideértve azt is, ha a kapcsolatfelvétel az Ön kezdeményezésére történik. 
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?A Vállalkozás a fenti célból az Ön adatait azért kezeli, mert azok a Szerződések, mint az Önnel, mint természetes személlyel (magánszeméllyel) kötött szerződés(ek) teljesítéséhez, vagy a szerződés(ek) megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, végzi el regisztrációját, illetve adja le a Vállalkozás szolgáltatásainak igénybevételére irányuló megrendelést, és folytat a Vállalkozás Szerződéseinek igénybevételével kapcsolatos kommunikációt, úgy az Ön adatait a Vállalkozás saját és ezen Ön által képviselt fél (a Vállalkozás szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó lehetséges partner) jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli. A jogos üzleti érdek: a Vállalkozás és a (lehetséges) partnere közötti Szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése, a felek üzleti kapcsolatainak erősítése. Mindemellett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) szerint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából a Vállalkozás kezelheti az érintett azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (ideértve adott esetben az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, anyja születési családi és utónevét) és lakcímet.    
Köteles Ön megadni az adatait?Ön szabadon dönthet a Vállalkozás szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos, Honlapon történő regisztráció elvégzéséről, valamint megrendelés leadásáról, a Vállalkozás szolgáltatásainak igénybevételéről. Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok kezelése hiányában a szerződés létrehozatalára az Ön, valamint az Ön által képviselt fél és a Vállalkozás között nincs lehetőség, valamint azt a Vállalkozás nem is képes teljesíteni. Ezen felül a Vállalkozás az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése), amellyel kapcsolatban bővebb információt alább talál. 
Milyen adatokat kezelünk?Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön, valamint az Ön által képviselt jogi személy adatait (ideértve a Holnapon történő regisztráció során megadott, valamint a fiókjában rögzített, esetlegesen a későbbiekben módosított adatokat), így különösen: az Ön vagy az Ön által képviselt jogi személy nevét e-mail címét, jelszavát, számlázási adatait.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el).Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 78. § (3), 202. § (1)). Amennyiben az adatai a Vállalkozásra irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek8 év (Szvtv. 168-169. §). A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a Vállalkozás és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl megrendelésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?A Vállalkozás könyvelési szolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozó partnere, a Tabulária Plus Adótanácsadó, Könyvelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8230 Balatonfüred, Kossuth utca 25., cégjegyzékszám:19 09 511373, adószám:14703861-1-19) részére, amely a megrendelésekben, számlákon lévő személyes adatokhoz rendelkezik hozzáféréssel.  Mindemellett a fizetési adataival kapcsolatban hozzáféréssel rendelkeznek az ilyen adatokhoz fizetési szolgáltató partnereink, a Barion Payment Zrt. (cím: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5., e-mail cím: adatvedelem@barion.com, weboldal: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/) amely önálló adatkezelőként jár el a saját adatvédelmi tájékoztatójukban írtak szerint.

1.3 A Vállalkozáshoz érkező megkeresésekkel, valamint panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?A Vállalkozáshoz érkező megkeresések (például: a Vállalkozás szolgáltatásaival kapcsolatos érdeklődés, adatvédelmi jogok gyakorlása, adatvédelmi incidens jelzése), valamint panaszok, esetleges megjegyzések megválaszolása. 
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?Az adatkezelés a Vállalkozás jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) f) pontja). A jogos érdek: a Vállalkozás ügyfelei és egyéb megkereséseinek a kezelése, az esetleges kérdések megválaszolása, az adott szolgáltatás és Ügyféllel kötött Szerződés tárgya és körülményei szerinti intézkedések megtétele (például: adatvédelmi incidens jelzése esetén ennek kivizsgálása, sürgős hibaelhárítás). Hangsúlyozandó, hogy természetes személyekkel kötött szerződések esetén továbbá az egyes hibaelhárításokkal, valamint egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adatkezelés jogalapja az érintettel kötött Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pontja).
Köteles Ön megadni az adatait?Ön megkeresések, valamint panasz megtételére nem köteles, azonban amennyiben a Vállalkozás részére megkeresést, valamint panaszt küld, úgy a Vállalkozás az ezzel kapcsolatos adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint és az ott írt időtartamig kezeli. 
Milyen adatokat kezelünk?A Vállalkozáshoz érkező megkeresés, illetve panasz által érintett személyes adatok, az érintettek, illetve az általuk képviselt személyek kapcsolattartáshoz szükséges adatai (ideértve különösen: név, cím, e-mail cím, telefonszám), az érintettek által előadott igények (panaszok), megkeresések tartalma, a megkereséssel kapcsolatban tett lépések rögzítése.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1) – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el). 
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?Nem továbbítjuk az Ön személyes adatait.  

1.4 Marketing tartalmak eljuttatásával, referenciákkal kapcsolatos adatkezelés

Milyen célból kezeljük az Ön adatait?Az adatait marketing tartalmak (hírlevél) küldése feltüntetése céljából is kezelhetjük. 
Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?A Vállalkozás és az érintett partner jogos üzleti érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja) alapján kezeli marketing tartalmak küldése céljából az érintettek adatait. A jogos üzleti érdek: a Vállalkozás és a partnere közötti üzleti kapcsolat erősítése és olyan tartalmak eljuttatása a címzettekhez, amelyek érdekelhetik. Amennyiben az érintett szerződéses partner természetes személy (magánszemély), úgy a Vállalkozás a vele kötött Szerződés szerint, annak teljesítése alapján (GDPR 6. cikk (1) b) pontja) jogosult személyes adatok kezelésére referenciára hivatkozás céljából. A jogos üzleti érdek: a Vállalkozás és a partnere közötti üzleti kapcsolat és a Vállalkozás üzleti hitelességének erősítése. 
Köteles Ön megadni az adatait?A Vállalkozást az adatkezelést a fenti jogos érdeke alapján, illetve a partnerrel kötött Szerződés szerint folytatja, amely ellen az érintettek tiltakozással élhetnek, vagy szerződéses jogaikat gyakorolhatják.
Milyen adatokat kezelünk?A címzett neve, e-mail címe vagy a szerződéses kapcsolttartás során használt egyéb elérhetősége (például: postai címe), valamint – marketing tartalmak eljuttatásával kapcsolatban – az esetleges érdeklődésével kapcsolatos adatok.
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?Az érintett adatait tiltakozásáig, illetve a Szerződés által lehetővé tett időtartamig kezeljük. 
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?Nem továbbítjuk az Ön személyes adatait. 

2. Milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a Vállalkozás által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban?

Az érintettek (ideértve Önt is, ha személyes adatait a Vállalkozás kezeli) adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 21., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Vállalkozás ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

A Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-21. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Vállalkozás a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a Vállalkozás nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Vállalkozás az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát a Vállalkozás részére igazolja.

Hozzáférés Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Vállalkozástól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai;az érintett személyes adatok kategóriái;azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Vállalkozás közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket;adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;az érintett arról való tájékoztatása, hogy kérelmezheti a Vállalkozástól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ésha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.Ha a személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Vállalkozás az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Vállalkozás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
Helyesbítés Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott adatokat – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján – kiegészítsük.Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adataiban történt változás bejelentésével elősegíti, hogy a Vállalkozás mindig pontos adatokat tartson nyilván Önről.
Korlátozás Ön kérheti személyes adatai kezelésének Vállalkozás általi korlátozását, amennyibenÖn vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Vállalkozás ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, a Vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Vállalkozás jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Hozzájárulás visszavonása Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, úgy Ön jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. Felhívjuk figyelmét, hogy az, hogy Ön a hozzájárulását visszavonta, nem teszi jogellenessé a korábban a Vállalkozás által végzett adatkezelési tevékenységeket.Arról, hogy mely esetekben alapozza a Vállalkozás az adatkezelést az Ön hozzájárulására, a Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében találhat iránymutatást.
Tiltakozás Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja a Vállalkozás jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait” részében.Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat a Vállalkozás nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Törlés Ön jogosult arra, hogy kérésére a Vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Vállalkozás gyűjtötte vagy más módon kezelte,Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát,a személyes adatokat a Vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adathordozhatóság Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése, és az adatkezelést automatizált módon végezzük, Ön jogosult arra, hogy az Ön által a Vállalkozás rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa vagy a Vállalkozást kérje arra, hogy az adatait másik adatkezelő részére továbbítsa, anélkül, hogy ezt a Vállalkozás akadályozná.Hangsúlyozzuk, hogy az adatok hordozhatóságához való jog fenti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők (így a Vállalkozás és egyéb adatkezelő) közötti közvetlen továbbítását. A fentebb írt jog gyakorlása azonban nem sértheti a törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) vonatkozásában írt rendelkezéseket, továbbá e jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Panasz Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://naih.hu/). További adatvédelmi hatóságokhoz az EU-n belül lásd: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_hu. Emellett Ön jogosult bírósághoz fordulni jogai érvényesítése érdekében. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert Ön – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróságok (törvényszékek) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosag-kereso